Bob Sez:

You flog the dolphin, while I sacrifice the kitten.